ประวัติห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
 
 
ห้องสมุด เดิมตั้งอยู่อาคาร ไม้หลังเก่าติดกับอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2521 ห้องมุดได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่อาคาร 1 ชั้นล่างมีขนาด 2 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2523
ขยายห้องเรียนเพิ่มเป็น 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2525-2526 สมาคมผู้แกครองและครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ให้
งบประมาณก่อสร้างสวนสมุดพร้อมที่อ่านหนังสือ 80 ที่นั่งบริเวณด้านหลังอาคารห้องสมุด ในปีพ.ศ. 2533-2535 จัดทำสำนักงานบรรณารักษ์ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ แยกเป็นสัดส่วน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปลี่ยนแปลงหน้าต่างและประตูจากบานไม้เป็นบานกระจก ในปี พ.ศ. 2539 มีการรื้อถอนอาคาร 1 เพื่อก่อสร้าง
อาคารใหม่ ห้องสมุดย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่อาคาร 4 ในช่วงนี้มีการนำคอมพิวเตอร์พัฒนาการดำเนินงาน
ห้องสมุด เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น อาคารสิรินธร ในเดือนกรกฏาคม 2542
ห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ วัสดุสารนิเทศ และมีมุม
ความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น
 วันที่ 28 มิถุนายน 2543 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนโยธินบูรณะ
 ปีการศึกษา 2544 เปิดบริการสือค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพัฒนาระบบการ
บริหารงานห้องสมุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับการคิดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 ด้วย
 ปีการศึกษา 2545 ชมรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา มอบเกียรติ
บัตร “ห้องสมุดอัจริยะ” แก่ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
 ปีการศึกษา 2547 มูลนิธิโยธินบูรณะ 2486 จัดทำ “ห้องมุดมัลติมีเดียโยธินบูรณะ” มอบให้โรงเรียน
เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้
 ปีการศึกษา 2545-2548 ห้องสมุดจุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมโครงการของบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด “โครงการเล่มโปรด Book Club”
ดีรับ ประกาศเกียรติคุณ 5 ปีซ้อน และได้รับโล่กระกาศเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอกเยี่ยม ประจำปี 2546
     
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงนครไชศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com