แผนพัฒนาห้องสมุด

ฝ่าย บริการ แผนก บริการ หมวด / งาน ห้องสมุด
 

 

  วิสัยทัศน์
    ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศเหมาะกับสภาพแวดล้อมต่อการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ นักเรียนใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่า
       
  เป้าหมาย
 
1.
ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (โปรแกรมห้องสมุด)
 
2.
ห้องสมุดมีบรรยากาศเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และประสบการณ์
 
3.
ห้องสมุดมีบริการด้านความรู้แก่ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจในการให้บริการห้องสมุด
 
4.
พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ(โปรแกรมห้องสมุด)
 
5.
ส่งเสริมผู้ใช้บริการได้เกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางการอ่านและการเสียสละ
 
6.
จัดการบริการด้านเทคโนโลยี และการแสวงหาความรู้ในทุกด้าน
 
7.
สร้าง กฎ ระเบียบ วินัย ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง
       
  มาตรฐานแนวทางการพัฒนา
 
1.
มีการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานงบประมาณประจำปี
 
2.
จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุดในรูปแผ่นพับ
 
3.
ปรับปรุงให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านโปรแกรมห้องสมุดในการบริการ
 
4.
สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุดเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และประสบการณ์
 
5.
พัฒนาการบริการแก่ครู นักเรียน และผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจในการให้บริการห้องสมุด
 
6.
พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 
7.
ส่งเสริมผู้ใช้บริการได้เกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางการอ่านและการเสียสละ
 
8.
จัดการบริการด้านเทคโนโลยี และการแสวงหาความรู้ในทุกด้านสร้าง กฎ ระเบียบ วินัย ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง
 
9.
ส่งเสริมการจัดตั้งชุมนุมคนรักหนังสือ
       
  ระยะเวลาการดำเนินการของแผนงานห้องสมุดประจำปี
 
1.
การวางแผนงานการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานห้องสมุดประจำปี
 
2.
การวางแผนโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าประจำปี
 
3.
การวางแผนพัฒนาโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการประจำปี
       
  การกำกับการตรวจสอบการจัดทำแผนห้องสมุดประจำปี
 
1.
การกำหนดเป้าหมายในหน่วยงาน
 
2.
การวางแผนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม
 
3.
มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนงานและโครงการ
 
4.
ตรวจสอบ/ประเมินผล/สรุปโครงการและนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อรับทราบ
       
  การรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประจำปี
 
1.
จัดทำสรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการ
 
2.
จัดทำแฟ้มสรุปงานในหน่วยงานประจำปี
       
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงนครไชศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com