ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารสิรินธร

ห้องสมุด แหล่งความรู้สู่ปัญญา
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet...ที่นี่ ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกท่าน...!!!
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.
โรงเรียนสอบกลางปีปลายภาคเรียน ที่ 1 ปี 2552
ม.1,2,3 วันที่ 19,21กันยายน 2549 ตรวจสอบตารางสอบ ม. 1-2-3...... ENGLISH PROGRAM
ม.4,5,6 วันที่ 18,20,22 กันยายน 2549 ตรวจสอบตารางสอบ ม. 4-5-6...... ENGLISH PROGRAM
2.
ในปีการศึกษา 2549 ห้องสมุดเปิดบริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแแบทั้งสอบถามประวัติการยิมคืนและสืบค้นหนังสือ
3.
ห้องสมุดได้จัดทำระบบนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการด้วยระบบอ่านบัตรสมาชิกผ่านรหัสแท่ง(บาร์โค้ด)ให้สมาชิกทุกท่านอย่าลืมเตรียม
บัตรประจำตัวมาด้วย เพื่อห้องสมุดจะได้เก็บข้อมูลไว้ประมวลผลและนำผลนั้นมาพัฒนารูปแบบบริการท่านสมาชิกต่อไป
4.
การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่านสามารถเข้าได้สองทางคือ 1.ทาง WEB ของโรงเรียนโดยไปที่ปุ่มห้องสมุด
2.ไปที่ http://www.yblib.net
ห้องสมุดเปิดบริการสอบถามข้อมูลบรรณารักษ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยไปที่เมนูสอบถามบรรณารักษ์
   

__บุคลากรห้องสมุด

นายพิชยนันท์ สารพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

นายมาโนช หวังตระกูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวบุษยารัตน์ สืบยุบล
หัวหน้างานห้องสมุด
...ระบบของห้องสมุด

ระบบรูดบัตรนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ


บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย


บริการยืมคืนด้วยระบบบาร์โค้ด
...มุมบริการของห้องสมุด
 


ข่าวสารบ้านเมือง  
   
   

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงนครไชศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com