ระบบบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนอุเทนพัฒนา
 >> ห้องสมุดอื่น 
•  หอสมุดแห่งชาติ
• สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet)
• สถาบันวิทยบริการ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
• สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
• สำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
• สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ห้องสมุด E- Lib
• ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
• ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ห้องสมุด สสวท.Library Service by IPST
• ห้องสมุดกฎหมาย
• ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
• ห้องสมุดกลางโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
• ห้องสมุดกองทัพอากาศไทย
• ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬา
• ห้องสมุดความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
• ห้องสมุดความรู้การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
• ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย
• ห้องสมุดแถบเสียง
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุดพกออนไลน์ 
ห้องสมุดกองทัพอากาศ
หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดดาราศาสตร์
ห้องสมุด สสวท.

• ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
• ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ห้องสมุดรัฐสภา
• ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
• ห้องสมุดสถาบันพาณิชยนาวี
• ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก
• หอสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
• หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ
• ห้องสมุดวิทยพัฒน์
• ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
• หอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ
• หอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
• หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
• หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
• หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หอสมุดมานิจชุมสาย (สถาบันราชภัฎจันทรเกษม)
• หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• NAiST Research Laboratory
• Puey Ungphakorn Library
ห้องสมุดธรรมะ
ห้องสมุด ABAC
ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
ห้องสมุดเสมือนจริง
ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ห้องสมุดสำนักงานอาหารและยา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ห้องสมุดเสมือน
กลับหน้าหลัก