สภาพแวดล้อมศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
แหล่งเรียนรู้การเข้าสู่สมาคมอาเซียน
แหล่งค้นคว้าไร้พรมแดน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มุมเฉลิมพระเกียรติมากมายด้วยสื่อเกี่ยวกับสถาบันฯ
มีที่นั่งอ่านหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ และปรับอุณหภูมิอย่างพอเหมาะ
มากมายด้วยสื่อวัสดุสารนิเทศ
ป้ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานวิทยบริการและห้องสมุด
จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เลขที่ 908 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 037211068 แฟกซ์ 037211068 ต่อ 200
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail :