หน้าแรก สืบค้นข้อมูล ประวัติการยืมคืน สอบถามบรรณารักษ์

 >> กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 
ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
เช่นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด การจัดนิทรรศการความรู้ การแข็งขันตอบปัญหา กิจกรรมสอยดาว ต้นไม้หนังสือ สอนเล่าเรื่องหนังสือ
สอนการทำสมุดทำมือ การจัดทำที่คั้นหนังสือ และชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่จัดขึ้น
 
   
   
   


ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Site designed for best view use 1440 x 900pixels
Highest ( 64 bit ) resolution

webmaster E-mail :
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.