ประชาสัมพันธ์
 
ระบบของห้องสมุด
 
 
กิจกรรมห้องสมุด
หนังสือใหม่
 
 

เป็นบรรยากาศภายในห้องสมุด ที่จัดสัดส่วนของการบริการที่นั่งอ่านหนังสือ ตู้เก็บวัสดุสารนิเทศ และมุมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมอ่านเพื่อแม่ นิทรรศการ "สิบกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน" กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมต้นไม้ความรู้

เป็นการรวบรวมเว็บไซต์ของห้องสมุดสถานศึกษา
ที่ใช้ระบบเดียวกันและระบบอื่นที่จะเป็นประโยชน์
ในการค้นหาหนังสือที่ต้องการได้
 
 


ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Site designed for best view use 1440 x 900pixels
Highest ( 64 bit ) resolution

webmaster E-mail :
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.