ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด

เพื่อให้การบริการของห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด ได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติี้สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังต่อไปนี้

  การบริการของห้องสมุด
 
1. บริการให้ยืมหนังสือและวัสดุห้องสมุด ห้องสมุดให้ยืม หนังสือ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ทุกชนิด
2. บริการหนังสือจองห้องสมุดได้จัดให้มีหนังสือคู่มือ เตรียมสอบ และหนังสืออ่านประกอบวิชา
เป็นหนังสือจองเพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือเหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง และ คุณครูท่านใด
ต้องการให้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง เป็น หนังสือจอง โปรดแจ้งต่อบรรณารักษ์ได้ตลอดเวลา
3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดจัดการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าใหม่ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ของห้องสมุด
 
4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถ หาคำตอบจากหนังสือ หรือ
เอกสารที่มีอยู่ในห้องสมุดได้รวดเร็ว
5. บริการสำรองหนังสือในกรณีที่หนังสือไม่เพียงพอต่อการค้นคว้า คุณครูสามารถใช้วิธีสำรองหนังสือ
เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยแจ้งต่อบรรณารักษ์และผู้ใช้หนังสือนั้น
6. บริการชุมชนห้องสมุดเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอก เข้าใช้ห้องสมุดของโรงเรียน และ
ยืมเอกสารบางประเภทของห้องสมุดด้วย

  7. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียน เพื่อขยายบริการของห้องสมุด ให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึง
ห้องสมุดจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ มุมความรู้ บริการการอ่าน กระเช้าและกล่องเคลื่อนที่บริการผู้ใช้
ทั่วบริเวณโรงเรียน
8. บริการห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดให้ความร่วมมือ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดบริการ
ห้องสมุดให้คณะครูและนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
  เวลาเปิดทำการ (ระหว่างเปิดภาคเรียน)
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
    วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ
  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
 
1.
ครู – นักเรียน ปัจจุบันของโรงเรียนท้ายหาด
 
2.
ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้
 
3.
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 
   
  การทำบัตรสมาชิก
 
1.
บัตรประจำตัวครู – นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
 
2.
บัตรสมาชิกหาย ให้แจ้งบรรณารักษ์ และติดต่อฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อแจ้งทำบัตรใหม่ และต้องชำระค่าทำบัตรใหม่ 30 บาท
       
  การยืมหนังสือ
 
1.
แสดงบัตรทุกครั้งในการ ยืม
 
2.
ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
 
3.
การยืมหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัครพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ทำการยืมหนังสือด้วย
์โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 
4.
วารสาร – หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด
 
5.
นักเรียนยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน ปรับวันละ 1 บาท ต่อวันต่อเล่ม
 
6
นักเรียนยืม-คืน ได้ในเวลา 07.30-08.00 น. 12.00-13.00 และเวลา 15.30-16.30 น.
 
7.
ครู – อาจารย์ ยืมได้ตามความเหมาะสม
       
  การส่งหนังสือ
 
1.
ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง บัตรสมาชิก และบัตรประจำหนังสือ
 
2.
นำหนังสือ บัตรสมาชิกและบัตรรายการยืม-คืน ยื่นต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบรรณารักษ์ประทับตราส่งและลายเซ็นในบัตรรายการยืม-คืน
 
3.
ถ้าลืมนำบัตรสมาชิกมาด้วย ให้แจ้งบรรณารักษ์เพื่อที่จะทำการคืนหนังสือให้กับสมาชิกต่อไป
     
  การปรับ
 
1.
ส่งหนังสือเกินกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท/ เล่ม
 
2.
ทำหนังสือหาย ปรับตามราคาหนังสือ บวกค่าวัสดุ เตรียมหนังสือออกบริการ 20 บาท หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
 
3.
ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายของหนังสือ จะถูกถอนสิทธิ์ในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย
 
4.
ผู้ที่ทำลายหรือนำหนังสือออกนอกห้องสมุด โดยมิได้รับอนุญาตจะถูกรายงานชื่อต่อฝ่ายปกครอง โรงเรียนทันที และจะถูกปรับเป็น 2 เท่า
การใช้ห้องสมุดทั้งชั้น
ครูที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดทั้งชั้น โปรดจองล่วงหน้า 1 คาบเรียนเป็นอย่างน้อย
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้กับหนังสือในห้องสมุด
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในห้องสมุด
    ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยี  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
       
  บริการพิเศษภายในห้องสมุด
    - INTERNET CORNER
    - บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาทำรายงาน
    - ตอบคำถาม / ช่วยค้นคว้า  
       
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
 
1.
วางสิ่งของส่วนตัวที่โต๊ะวางของที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 
2.
ห้ามส่งเสียงดัง ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
 
3.
ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
 
4.
หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนวางไว้บนชั้น – โต๊ะ บรรณารักษ์จะเก็บขึ้นชั้นเอง
 
5.
ปิดหนังสือทุกครั้งเมื่ออ่านเสร็จ
 
6.
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายสมบัติของห้องสมุด เช่น ขีด เขียน ฉีก ขโมยหนังสือ ถูกจับได้จะลงโทษอย่างรุนแรง
 
7.
เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจควรจดบันทึกใส่กระดาษ หรือนำมาถ่ายเอกสาร
 
8.
เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที
 
9.
ก่อนลุกจากที่ให้ยกเก้าอี้ ชิดโต๊ะทุกครั้ง
 
10.
ให้บรรณารักษ์ตรวจตราเอกสาร หนังสือ ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
 
1
ห้องสมุดเปิดให้บริการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
2
 นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ในระหว่างคาบเรียน ในกรณีที่ครู-อาจารย์ให้เข้าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมี ครู-อาจารย์เป็นผู้ดูแลเท่านั้น
 
3
 ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 
4
นักเรียนสามารถ ยืม-คืนหนังสือได้ในเวลา 07.30-08.00 น. 12.00-13.00 น. และเวลา 15.30-16.30 น.
 
5
นักเรียนสามารถ ยืม-คืน หนังสือ ไว้ในครอบครองได้ 5 เล่ม ในระยะเวลา 7 วัน ถ้าเกินกำหนดคืนจะถูกปรับ เล่มละ 1 บาทต่อ 1 วัน
 
6
 ห้ามมิให้นักเรียนนำหนังสือ และวัสดุการศึกษาทุกประเภทออกจากห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต และห้ามตัด ฉีก ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุสิ่งพิมพ์ ของห้องสมุด
 
7
 ในกรณีเข้าใช้ห้องสมุด E-library เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และบันทึกลงในแบบขอเข้าใช้ก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง
 
8
 ในกรณีที่นักเรียนจะย้ายสถานศึกษาหรือจบหลักสูตร จะต้องมาตรวจสอบประวัติการ ยืม-คืน ให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการ
 
9
 ถ้านักเรียนกระทำความผิดระเบียบห้องสมุดบ่อยครั้ง จะถูกตักเตือนและงดให้บริการในบางส่วนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน โรงเรียนท้ายหาด
1
นักเรียนรับสมุดบันทึกการอ่านจากห้องสมุดภาคเรียนละ 1 เล่ม
2
นักเรียนอ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกเช้าในช่วงกิจกรรมรักการอ่านวันละ 10 นาที และในเวลาว่างอื่นๆอีกตามความเหมาะสม
3
นักเรียนจดบันทึกสาระที่ได้จากการอ่าน ลงสมุดบันทึกการอ่านวันละ 1 หน้า ในเวลาตามความเหมาะสม
4
ครูที่ปรึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และตรวจสอบความก้าวในการอ่านและการจดบันทึกทุกสัปดาห์
5
ครูที่ปรึกษาสรุปและประเมินผลการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการสื่อความของนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วส่งผลให้งานห้องสมุดในเวลาที่กำหนดแต่ละภาคเรียน
6
งานห้องสมุดทำการประมวลผลข้อมูลและสรุปผล จากข้อมูลของครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นที่ส่งมา เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
7
มอบรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นในภาคเรียนถัดไป
เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com