>> บุคลากรของห้องสมุด
 
นายสถิตย์ จันทร์น้อย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท้ายหาด
หัวหน้างานห้องสมุด / หัวหน้างานสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ / หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี และปริญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และปริญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
ได้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์จากหน่วยงานต่างๆบรรณารักษ์
มีความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริหารงานห้องสมุด
สามารถประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ และวางแผนพัฒนาห้องสมุดได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้นแล้ว บรรณารักษ์ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
การวิเคราะห์และจัดทรัพยากรสารนิเทศตามหลักสากล การสืบค้นสารนิเทศเป็นต้น และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดซึ่งใน ปัจจุบันห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารงาน และบริการห้องสมุด โดยใช้โปรแกรม library 2001


นางวรรณี ทัฬหกิจ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท้ายหาด
รองหัวหน้างานห้องสมุด / หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม / หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ
จบการศึกษาระดับปริญาตรี และปริญาโทสาขาชีววิทยา
อบรมหลักสูตรงานห้องสมุด จากหน่วยงานต่างๆ มีประสบการณ์ในด้านงานห้องสมุด

 

 

นายธนชัย จันทร์มั่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท้ายหาด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / หัวหน้างานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน / หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ และปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา

 
นายปริญญา ชื่นสมบัติ
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
 
นักเรียนยุวบรรณารักษ์ จำนวน ๒๐ คน

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com