>> เกี่ยวกับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
วิสัยทัศน์พันธกิจห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
  ห้องสมุดมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการดำเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการจัดทำแผน/โครงการพัฒนางานห้องสมุด ที่มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ดังนี้
  วิสัยทัศน์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทุกมุมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  พันธกิจห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
1. แหล่งรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 . ศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการจัดการ การบริการและการประชาสัมพันธ์

นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุด
  โรงเรียนท้ายหาด ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการกำหนดนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยที่ชัดเจน มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
วัสดุสารนิเทศของห้องสมุด
  ห้องสมุดมีหนังสือ และสารนิเทศ จำนวน ๒๑,๑๓๐ (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๔๖) ห้องสมุดมีหนังสือ และสารนิเทศเฉลี่ย ๒๐ – ๒๕ รายการ ต่อนักเรียน ๑ คนโดยมีหนังสือและสื่อสารนิเทศประเภทต่างๆครบถ้วน ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสืออ้างอิงทุกประเภท หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย เรื่องสั้น วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ นอกจากนั้นแล้ว ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาดยังมีหนังสือและสารนิเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ
การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ
  ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด มีการจำแนกประเภทหนังสือและสื่อสารนิเทศ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชาด้วยระบบมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบทศนิยมดิวดี้
๑. มีการจัดทำบัตรรายการหนังสือ สำหรับสืบค้นและสร้างฐานข้อมูลสืบค้นด้วยโปรแกรม
๒.ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูล และการสืบค้น โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ library 2001 และสามารถสืบค้นข้อมูลห้องสมุดได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ชั่วโมง

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com