>> ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระราชดำรัสตอนหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหนังสือ ความว่า....
“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้อ่านและเพียรพยายามบันทึก รักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า และมีประโยชน์ที่ประมาณค่ามิได้ ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์”
ประวัติห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
  ปีการศึกษา 2519 ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาดจัดตั้งขึ้น พร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนท้ายหาด เมื่อปีพุทธศักราช 2519 ซึ่งในขณะนั้นห้องสมุดเป็นมุมหนังสือ มุมหนึ่งในห้องพักของครู และยังไม่มีครูบรรณารักษ์
ปีการศึกษา 2522 มีการจัดตั้งห้องสมุดขึ้นที่อาคารเรียนชั่วคราว มีขนาด 1 ห้องเรียน มีครูภาษาไทยเป็นผู้ดูแลให้บริการ
ปีการศึกษา 2525 มีการจัดตั้งห้องสมุดอย่างถาวรที่อาคาร 1 มีขนาดพื้นที่ 1 ห้องเรียน มีครูภาษาไทยเป็นผู้ดูแลให้บริการ
ปีการศึกษา 2527 ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด มีครูผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มาบรรจุแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
ปีการศึกษา 2530 ย้ายห้องสมุดจาก อาคาร1 ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 1 ห้องเรียน มาที่อาคาร 3 มีขนาดพื้นที่ 2 ห้องเรียนโดยมีนายสถิตย์ จันทร์น้อย เป็นครูบรรณารักษ์ (คนที่2-ปัจจุบัน)
ปีการศึกษา 2532 ได้ย้ายห้องสมุด มาที่อาคาร 4 ชั้น 2 มีขนาดพื้นที่ 3ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2539 เปลี่ยนชื่อห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด เป็น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ปีการศึกษา 2548 ได้ย้ายห้องสมุดจาก อาคาร4 ชั้น 2 ลงมาที่อาคาร4 ชั้น1 มีขนาดพื้นที่ 4 ห้องเรียน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดตามโครงการโรงเรียนในฝัน โดยมีการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2001 และจัดห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
ปีการศึกษา 2557 ขยายพื้นที่ห้องสมุดด้านข้างความยาวขนาด 4 ห้องเรียน ใช้พื้นที่นี้เป็นลานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งให้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://lib2001.info/thaihaad
เกียรติประวัติและผลงานของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนท้ายหาด
  ปีการศึกษา 2533 จัดโครงการห้องสมุดสัญจร “มชพส” ดีเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2535 ห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2537 ห้องสมุดดีเด่นเขตการศึกษา 5
ปีการศึกษา 2538 ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2540 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2541 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
ปีการศึกษา 2542 ห้องสมุดดีเด่นเขตการศึกษา 5 ตัวแทนเข้าประกวดห้องสมุดดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2546 ห้องสมุดโรงเรียนมาตรฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนโครงการอ่านสานสู่ฝัน ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโครงการอ่านสานสู่ฝัน สาขาสร้างสรรค์สังคม ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2548 ห้องสมุดต้นแบบ ๑อำเภอ๑โรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2549 ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม สพท.สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม สพท.สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2551,2552,2553 โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 12
ขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งห้องสมุด
  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนท้ายหาด เป็นห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง มีขนาด ๓ ห้องเรียนครึ่ง โดยพื้นที่ ๓ห้องเรียนเป็นส่วนบริการห้องสมุดทั่วไป และ อีกครึ่งห้องเรียนเป็นห้องสมุด e-libraryให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่อาคาร ๒ ชั้นล่าง ซึ่งศูนย์กลางของโรงเรียนสะดวกต่อการเข้าใช้ของ นักเรียน ครู และชุมชน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และครุภัณฑ์ห้องสมุด
  ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาดมีการออกแบบ ตกแต่งสวยงาม ทันสมัย ดึงดูดการเข้าใช้บริการ มีการจัดแบ่งพื้นที่โดยคำนึงถึงการให้บริการ การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรห้องสมุด และการขยายบริการในอนาคต

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com