มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ
เกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น ปี 2557 เกียรติบัตรจาก กทม.
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิงเป็นห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557

2.

เตรียมพบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้เลย

__บุคลากรห้องสมุด

นายประชอบ หลีนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น ผู้บริหารห้องสมุด
นางยุวดี ดอกรังกูล
หัวหน้างานห้องสมุด
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและมีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
พันธกิจ
1. จัดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย
3. ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนในการจัดบริการห้องสมุด
4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
...ระบบของห้องสมุด

บริการยืม - คืนด้วยระบบบาร์โค้ด 

อ่านบาร์โค้ดนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ  

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า 
...มุมบริการและบรรยากาศในห้องสมุด
 

 สถิติผู้เข้าใช้  Website counter
     
   
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7200
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com