ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 3

มุมเฉลิมพระเกียรติ
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet...ที่นี่ ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกท่าน...!!!
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.

เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในภาคเรียนที่ 2

2.

85 ปี สงวนหญิง วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่าน

__บุคลากรห้องสมุด

นายประชอบ หลีนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น ผู้บริหารห้องสมุด
นางยุวดี ดอกรังกูล
หัวหน้างานห้องสมุด
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและมีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
พันธกิจ
1. จัดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย
3. ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนในการจัดบริการห้องสมุด
4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
...ระบบของห้องสมุด

บริการยืมคืนด้วยระบบบาร์โค้ด 

ระบบรูดบัตรนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ  

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า 
...มุมบริการและบรรยากาศในห้องสมุด
 

 สถิติผู้เข้าใช้  Website counter
     
   
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7200
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com