ชื่อผู้แต่ง :: เอกรัตน์ อุดมพร
หัวเรื่อง :: ภาษาไทย ; การสื่อสารการสื่อสาร การเพิ่มคำ การเรียงถ้อยคำ วัฒนธรรมภาษา
เลขทะเบียน :: 43901
ชื่อผู้แต่ง :: เกษม ศรีพงษ์
หัวเรื่อง :: ชีววิทยา ; วิทยาศาสตร์ ; คู่มือเตรียมสอบชีววิทยาระบบประสาท พฤติกรรม การเคลื่อนไหว ชีววิทยา
เลขทะเบียน :: 43900
ชื่อผู้แต่ง :: อำนาจ รัตนสุวรรณ
หัวเรื่อง :: งบการเงิน ; งบทดลองงบทดลอง งบการเงิน งบกำไรขาดทุน สมการบัญชี วงจรการบัญชี ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ
เลขทะเบียน :: 43899
ชื่อผู้แต่ง :: สุคนธ์ สินธพานนท์
หัวเรื่อง :: อาเซียน ; อาเซียนศึกษาอาเซียนศึกษา อาเซียนน่ารู้ กฏบัตรอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน บทบาทอาเซียนในสังคมโลก
เลขทะเบียน :: 43898
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]SQL: Column 'SUGGESTID' is not found., SQL state S0022 in SQLExecDirect in C:\AppServ\www\sysp\include\function.inc.php on line 86

Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]SQL: Column 'SUGGESTID' is not found., SQL state S0022 in SQLExecDirect in C:\AppServ\www\sysp\listsuggest.php on line 27
 ข้อมูลทั้งหมด : 0 


ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7200
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com