ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

เพื่อให้การบริการของห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติี้สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังต่อไปนี้

       
  เวลาเปิดทำการ (ระหว่างเปิดภาคเรียน)
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดบริการ
       
  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
 
1.
ครู – นักเรียน ปัจจุบันของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 
2.
ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้
 
3.
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 
   
  การทำบัตรสมาชิก
 
1.
บัตรประจำตัวครู – นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
 
2.
บัตรสมาชิกหาย ให้แจ้งบรรณารักษ์และติดต่อห้องธุรการเพื่อแจ้งทำบัตรใหม่ ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 80 บาท
       
  การยืมหนังสือ
 
1.
แสดงบัตรทุกครั้งในการ ยืม
 
2.
ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
 
3.
การยืมหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัครพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ทำการยืมหนังสือด้วย
์โปรแกรมห้องสมุดและปริ้นด์ใบรายการกำหนดส่งหนังสือ ให้ผู้ยืมเก็บใบรายการไว้เพื่อให้บรรณารักษ์ตรวจเช็คและเป็นหลักฐานในการยืม
 
4.
วารสาร – หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด
 
5.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3เล่ม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม
โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน
 
6.
ครู – อาจารย์ ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม โดยมีกำหนดส่งภายใน 1 เดือน
       
  การส่งหนังสือ
 
1.
ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง บัตรสมาชิก และบัตรประจำหนังสือ
 
2.
นำหนังสือ บัตรสมาชิกและบัตรรายการยืม-คืน ยื่นต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบรรณารักษ์ประทับตราส่งและลายเซ็นในบัตรรายการยืม-คืน
 
3.
ถ้าลืมนำบัตรสมาชิกมาด้วย ให้แจ้งบรรณารักษ์เพื่อที่จะทำการคืนหนังสือให้กับสมาชิกต่อไป
     
  การปรับ
 
1.
ส่งหนังสือเกินกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท/ เล่ม
 
2.
ทำหนังสือหาย ปรับตามราคาหนังสือ บวกค่าวัสดุ เตรียมหนังสือออกบริการ 20 บาท หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
 
3.
ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายของหนังสือ จะถูกถอนสิทธิ์ในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย
 
4.
ผู้ที่ทำลายหรือนำหนังสือออกนอกห้องสมุด โดยมิได้รับอนุญาตจะถูกรายงานชื่อต่อฝ่ายปกครอง โรงเรียนทันที และจะถูกปรับเป็น 2 เท่า
การใช้ห้องสมุดทั้งชั้น
ครูที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดทั้งชั้น โปรดจองล่วงหน้า 1 คาบเรียนเป็นอย่างน้อย
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้ในห้องสมุด
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ด. หนังสือมุมเด็ก  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในห้องสมุด
    ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยี  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
       
  บริการพิเศษภายในห้องสมุด
    - INTERNET CORNER
    - ถ่ายเอกสารจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาประมูลเพื่อให้บริการ
    - เข้าเล่มรายงาน  
    - ห่อปกพลาสติก  
    - ตอบคำถาม / ช่วยค้นคว้า  
       
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
 
1.
วางสิ่งของส่วนตัวที่โต๊ะวางของที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 
2.
ห้ามส่งเสียงดัง ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
 
3.
ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
 
4.
หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนวางไว้บนชั้น – โต๊ะ บรรณารักษ์จะเก็บขึ้นชั้นเอง
 
5.
ปิดหนังสือทุกครั้งเมื่ออ่านเสร็จ
 
6.
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายสมบัติของห้องสมุด เช่น ขีด เขียน ฉีก ขโมยหนังสือ ถูกจับได้จะลงโทษอย่างรุนแรง
 
7.
เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจควรจดบันทึกใส่กระดาษ หรือนำมาถ่ายเอกสาร
 
8.
เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที
 
9.
ก่อนลุกจากที่ให้ยกเก้าอี้ ชิดโต๊ะทุกครั้ง
 
10.
ให้บรรณารักษ์ตรวจตราเอกสาร หนังสือ ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด
       
แนวปฏิบัติการในการใช้สมุดบันทึกการอ่าน
 
1
นักเรียนรับสมุดบันทึกการอ่านจากครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคนละ ๑ เล่ม
 
2
สมุดบันทึกการอ่าน ๑ เล่ม ใช้ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา
 
3
นักเรียนบันทึกการอ่าน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และลงลายมือชื่อ แล้วนำส่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และผู้ปกครองเพื่อลงลายมือชื่อ
 
4
ครูผู้สอนภาษาไทยบันทึกผลการอ่านของนักเรียนแต่ละครั้งลงในตารางสรุปผลท้ายเล่ม
 
5
เมื่อสิ้นภาคเรียนนักเรียนนำสมุดบันทึกการอ่านส่งครูผู้สอนภาษาไทย และสรุปผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนลงในตารางสรุปผลท้ายเล่ม
 
6
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนนำสมุดบันทึกการอ่านส่งครูผู้สอน ครูผู้สอนนำส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมแบบสรุปเพื่อรวบรวมและส่งต่อคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน
 
7
เมื่อครบช่วงชั้น คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน นำผลการประเมินจากสมุดบันทึกการอ่านไปประกอบการพิจารณาเพื่อสรุปผลการประเมิน การผ่านช่วงชั้น และการจบหลักสูตร
     
       
       
       
เริ่มต้น กลับหน้าหลักHome  
 

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com