อาคารห้องสมุด

ห้องสมุด แหล่งความรู้สู่ปัญญา
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet...ที่นี่ ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกท่าน...!!!
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.
ในปีการศึกษา 2549 ห้องสมุดเปิดบริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบทั้งสอบถามประวัติการยิมคืนและสืบค้นหนังสือ
2.
ห้องสมุดได้จัดทำระบบนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการด้วยระบบอ่านบัตรสมาชิกผ่านรหัสแท่ง(บาร์โค้ด)ให้สมาชิกทุกท่านอย่าลืมเตรียม
บัตรประจำตัวมาด้วย เพื่อห้องสมุดจะได้เก็บข้อมูลไว้ประมวลผลและนำผลนั้นมาพัฒนารูปแบบบริการท่านสมาชิกต่อไป
3.
การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่านสามารถเข้าได้สองทางคือ 1.ทาง WEB ของโรงเรียนโดยไปที่ปุ่มห้องสมุด
2.ไปที่ http://server/sw2lib
ห้องสมุดเปิดบริการสอบถามข้อมูลบรรณารักษ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยไปที่เมนูสอบถามบรรณารักษ์
   

__บุคลากรห้องสมุด

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่บริการ
...ระบบของห้องสมุด

ระบบรูดบัตรนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ


บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย


บริการยืมคืนด้วยระบบบาร์โค้ด 
...มุมบริการของห้องสมุด
 
     
   

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com