ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
   
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

เพื่อให้การบริการของห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติี้สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังต่อไปนี้

  การบริการของห้องสมุด
 
1. บริการให้ยืมหนังสือและวัสดุห้องสมุด ห้องสมุดให้ยืม หนังสือ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ทุกชนิด
2. บริการหนังสือจองห้องสมุดได้จัดให้มีหนังสือคู่มือ เตรียมสอบ และหนังสืออ่านประกอบวิชา
เป็นหนังสือจองเพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือเหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง และ คุณครูท่านใด
ต้องการให้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง เป็น หนังสือจอง โปรดแจ้งต่อบรรณารักษ์ได้ตลอดเวลา
3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดจัดการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าใหม่ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ของห้องสมุด
 
4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถ หาคำตอบจากหนังสือ หรือ
เอกสารที่มีอยู่ในห้องสมุดได้รวดเร็ว
5. บริการสำรองหนังสือในกรณีที่หนังสือไม่เพียงพอต่อการค้นคว้า คุณครูสามารถใช้วิธีสำรองหนังสือ
เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยแจ้งต่อบรรณารักษ์และผู้ใช้หนังสือนั้น
6. บริการชุมชนห้องสมุดเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอก เข้าใช้ห้องสมุดของโรงเรียน และ
ยืมเอกสารบางประเภทของห้องสมุดด้วย

 
7. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียน เพื่อขยายบริการของห้องสมุด ให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างทั่วถึง
ห้องสมุดจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ มุมความรู้ บริการการอ่าน กระเช้าและกล่องเคลื่อนที่บริการผู้ใช้
ทั่วบริเวณโรงเรียน
8. บริการห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดให้ความร่วมมือ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดบริการ
ห้องสมุดให้คณะครูและนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
       
  วันเวลาที่เปิดบริการ
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. - 17.00 น.
    เวลาบริการยืม-คืน ช่วงเช้า เวลา 07.30 - 08.00 น.
      ช่วงกลางวัน เวลา 11.00 - 12.40 น.
      ช่วงเย็น เวลา 15.10 - 17.00 น.
       
  บริการของห้องสมุด
 
1.
บริการให้อ่าน
 
2.
บริการยืม - คืน
 
3.
บริการถ่ายเอกสาร
  4. บริการหนังสือจอง
  5. บริการอินเตอร์เน็ต
  6. บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ
  7. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
  8. บริการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ๆ
  9. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดของนักเรียน
 
1.
นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุดได้ทุกคน
 
2.
นำรูปนักเรียนขนาด 1 นิ้ว มาติดต่อขอทำบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ยืมหนังสือ และสื่ออื่นๆ ของห้องสมุด
       
  การทำบัตรสมาชิกของบุคลากรอื่นๆ
 
1.
ครู บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้
 
2.
นำรูปนักเรียนขนาด 1 นิ้ว มาติดต่อขอทำบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ยืมหนังสือ และสื่ออื่นๆ ของห้องสมุด
       
  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม
 
1.
หนังสือทั่วไป
 
2.
หนังสือส่งเสริมการอ่าน (ห้องเอกแขนก)
 
3.
วารสารล่วงเวลา
  4. หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
  5. แผ่นวิดีทัศน์ (CD)
  6. แผ่นวีดิทัศน์ดิจิตอล (DVD)
  7. แผ่นซีดีรอม (CD-ROM)
  8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
     
  หลักเกณฑ์การยืม ระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน
    ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ จำนวน/ระยะเวลาการยืม
  1. หนังสือทั่วไป 2 เล่ม / 7 วัน
  2. หนังสือส่งเสริมการอ่าน (ห้องเอกแขนก)วารสารล่วงเวลา 2 เล่ม / 3 วัน
  3. วารสารล่วงเวลา 1 ฉบับ / 3 วัน
  4. หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 1 ฉบับ / 1 วัน
  5. สื่ออื่นๆ 2 เรื่อง / 3 วัน
       
  อัตราค่าปรับ
 
1.
หนังสือทั่วไป วันละ 1 บาท/ 1 เล่ม
 
2.
หนังสือส่งเสริมการอ่าน (ห้องเอกแขนก) วันละ 3 บาท/ 1 เล่ม
 
3.
สื่ออื่นๆ วันละ 3 บาท
     
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้กับหนังสือในห้องสมุด
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในห้องสมุด
    ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยี  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
       
  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุด
  1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค
  2. สื่อโสตทัศน์ เช่น รูปภาพ แผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง ภาพโปร่งใส เทปวีดิทัศน์ (VDO) แผ่นวีดิทัศน์ (CD)
  3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม (CD-ROM) วีดิทัศน์ดิจิตอล (DVD) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
       
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
 
1.
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 
2.
ไม่นั่งตามซอกชั้นหนังสือ
 
3.
ไม่ตัดหรือฉีกสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
 
4.
เมื่อลุกจากที่นั่งให้เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
 
5.
ไม่นำสิ่งพิมพ์มาอ่านครั้งละหลายๆ เล่ม
 
6.
ไม่นำอาหาร เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 
7.
ไม่นำหนังสือหรือสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสมุด
 
8.
เมื่อเลิกอ่านหนังสือแล้วให้นำไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ
 
9.
เมื่อเลิกอ่านวารสารหรือหนังสือพิมพ์แล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
       
 
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ จังหวัดราชบุรี
421 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-3233-7039

Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : admin@library2001.com