>> กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
>>จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

มีการจัดป้ายนิเทศและแนะนำการใช้ห้องสมุด

กิจกรรมประจำสัปดาห์

กิจกรรมฝากหนังสือธรรมะให้พระอ่าน

แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และชุมชน

แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ จังหวัดราชบุรี
421 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-3233-7039

Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : admin@library2001.com