>> งาน / โครงการของห้องสมุด
   
1
งานปรับปรุงห้องสมุด
2
อบรมเยาวบรรณารักษ์
3
งานพัฒนาห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์
4
งานศึกษาดูงานบุคลากรห้องสมุด
5
งานจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
6
งานบำรุงรักษา
7
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
8
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
9
กิจกรรมนำสู่การอ่าน
10
หนังสืออ่านสนุก
11
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
12
ค่ายอ่านสนุก
13
ค่ายพาลูกรักไปฝากห้องสมุด
 
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ จังหวัดราชบุรี
421 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-3233-7039

Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : admin@library2001.com