>> โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวิภาวรรณ เถื่อนเก่า หัวหน้างานห้องสมุด
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

นางชฎารัตน์ แจ่มจันทรา รองหัวหน้างานห้องสมุด
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทบรรณารักษ์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

นางสุณิสา เมืองชู บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกบรรณารักษ์

นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์ วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวยุพา ศรัทธาผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิปริญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

นางสาวพีรยา ประสิทธิชัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3

     

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ จังหวัดราชบุรี
421 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-3233-7039

Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : admin@library2001.com