>> ประวัติของห้องสมุด
   

 

          ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 7) มีขนาด 6 ห้องเรียน ได้รับรางวัลการจัดห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำพุทธศักราช 2549 ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
          การให้บริการห้องสมุดของเราเน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และมีจำนวนเพียงพอ มาจัดให้บริการ ซึ่งในแต่ละภาคเรียนจะมีการสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรอื่นๆ แล้วจัดซื้อ จัดหาให้อย่างเหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีสารสนทเศมาใช้ในการดพเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดและงานบริการของห้องสมุด ห้องสมุดของเราได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม กว้างขวาง และสะดวกสบาย สังเกตได้จากในแต่ละปีจะมีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมอยู่อย่างสม่ำเสมอการให้บริการในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องสมุดของเราได้จัดหามาให้บริการอย่างครอบถ้วนโดยโรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ จังหวัดราชบุรี
421 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-3233-7039

Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : admin@library2001.com