ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย E - Library2001
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
  ห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจะพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดระบบ
อัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่อยู่ในโรงเรียนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและท้องถิ่น
- จัดหาสารนิเทศในทุกรูปแบบให้เพียงพอต่อความต้องการทุกกลุ่มสาระการเรียน
รู้ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
- มีระบบจัดเก็บและสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันสมัยครบถ้วนต่อเนื่อง
- เผยแพร่และบริการสารนิเทศแก่ผู้ใช้ทุกระดับในโรงเรียนและบุคลากรในท้องถิ่น
อย่างเสมอภาค
เวลาเปิดบริการห้องสมุด
การบริการห้องสมุด
เวลาเปิดบริการห้องสมุด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.20 – 16.30 น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ วันปิดภาคเรียน)
การใช้บริการยืม – คืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
เช้า เวลา 07.20 – 07.50 น.
กลางวัน เวลา 10.50. – 12.40 น.
หลังเลิกเรียน เวลา 15.00 – 16.30 น.

ห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยมีการให้บริการดังนี้
- บริการการอ่าน - บริการยืม – คืน
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า - บริการการจองหนังสือ
- บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ – บริการสืบค้นฐานข้อมูล
- บริการข่าวสารทันสมัย - บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดบริการรวบรวมบรรณานุกรม
- บริการอินเตอร์เน็ต ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล
 
 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 
ตราประจำโรงเรียน พระนามาภิไธยย่อ สธ ภายใต้พระมงกุฎด้านล่างประกอบด้วย
โบว์ชื่อสิรินธรราชวิทยาลัย
ปรัชญาของโรงเรียน  นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา
คติพจน์ประจำโรงเรียน  “สิริโภคา นมาสโย” สิริเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  สถาบันแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่สากล ดำเนินตามแนวพระราชดำริ
คำขวัญของโรงเรียน  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานานพระราชดำริ
อัตลักษณ์  ลูกแก้วสิรินธร เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล (ต้นอินทนิลบกหรือจ้อล่อ) 
 
ผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 
 
ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางนาตยา ว่องวาจานนท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณและพัสดุ
นายประยุทธ นาคศิลป์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นายจิรวัฒน์ บุญเฉย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 
 
 
 
นางพรรณี มั่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาววิชยา เผดิมรอด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หัวหน้างานห้องสมุด)
น.ส.ปนัดดา พูนสิทธิโชคชัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า
บริการยืม-คืน
   


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 6/8 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel.034-250948, 034-272434 – 5 ต่อ 119 Fax. 034-250949
Site designed for best view use 1440 x 900 pixels Highest ( 64 bit ) resolution


FOLLOW US
Webmaster
suwanpad@gmail.com
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.