นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

นายสนใจ ด่านปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคล

นางจุรีพร รักสบาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญา พรรณา
หัวหน้างานห้องสมุด

นางพัชนินันท์ เชยชิต
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
         

นางสาวแสงระวี ประสานศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด