ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี : โปรแกรมห้องสมุด : ห้องสมุดอัตโนมัติ : E - Library2001
     

 

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

นายสนใจ ด่านปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคล

นางจุรีพร รักสบาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญา พรรณา
หัวหน้างานห้องสมุด

นางพัชนินันท์ เชยชิต
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
         

นางสาวแสงระวี ประสานศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
         
   ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
Site designed for best view use 1440 x 900pixels
Highest ( 64bit ) resolution

webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com
 
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.