หอสมุดกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา E - Library2001
หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา