Warning: include(include/function.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/function.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 1

Warning: include(include/datetime.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/datetime.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 2

Warning: include(include/connect.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/connect.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 3

Warning: include(include/header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service7.php on line 4
ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 
ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด
กระทรวงศึกษาประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2523 โดยเริ่มแรกเป็น “โรงเรียนสารพัดช่างนครราชสีมา” ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้วางนโยบายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการศึกษาประเภทสารพัดช่าง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2524 มีอาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง และบ้านพัก จำนวน 2 หลัง แล้วเสร็จในปี 2525
ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง ก็ได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไม่จำกัดเพศและวัย เปิดสอนวันละ 3 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมง โดยไปใช้สถานที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา เปิดสอนหลายแผนกวิชา เช่น พิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษ ตัดผม เสริมสวย และตัดเสื้อสตรี เป็นต้น
พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนา
ดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประเภทสารพัดช่าง

พ.ศ. 2530 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างดีเด่น
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเปลี่ยนจาก โรงเรียนสารพัดช่างนครราชสีมา เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา”
พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น ประเภทการจัดการศึกษาอาชีพ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 0-4492-3301 โทรสาร 0-4492-3302
Website : http://e-poly.ne7.go.th/
E - mail Address : Porynm7@ntc.ac.th
 

ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีพื้นที่ 16 ไร่ 36 วา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารเรียน 6 ชั้น
3. อาคารศูนย์วิทยบริการ
4. สระน้ำ
5. เสาธง
6. สนามอเนกประสงค์
7. อาคารเรียนและหอประชุม
8. อาคารโรงฝึกงาน
9. อาคารพัสดุ
10. บ้านพักครู-อาจารย์
11. แฟลตพักเจ้าหน้าที่
12. แฟลตพักครู-อาจารย์
13. บ้านพักผู้อำนวยการ
14. บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15. อาคารเรียนพาณิชยกรรม
 

สภาพชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำขนมจีน ซึ่งมีชื่อเสียงมากในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “ ขนมจีนประโดก ” ทิศเหนือ เป็นหมู่บ้านจัดสรร
ทิศใต้ เป็นหมู่บ้านจัดสรร
ทิศตะวันออก เป็นด้านหน้าของวิทยาลัยฯ เป็นชุมชน
ทิศตะวันตก เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม

  วิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

“เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลภายในปี 2551 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ”

 
  พันธกิจวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม
3. วิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมด้านการอาชีวศึกษา
4. ผลิตบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงาน
5. บูรณาการเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาให้รองรับตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. สนองการปฏิรูประบบราชการ
7. สอดรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลยุทธ์วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

1. พัฒนานโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ศักยภาพของวิทยาลัยฯ ในการให้บริการทางการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในชุมชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
3. ระดมทรัพยากร และวัสดุทางการศึกษา โดยประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ปรับปรุงการจัดการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการประกันคุณภาพ ด้วยการประกันคุณภาพภายใน โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัยฯ โดยการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีศักยภาพทางการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
7. ส่งเสริมการทำวิจัย และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถบูรณาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่และกำหนดสู่ท้องถิ่นและสังคมได้
8. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ และของท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างแนวความคิดในการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย ให้มีคุณค่าสืบไป

 
 

1. ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
2. ปฏิรูประบบการเรียนรู้
3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
4. ปฏิรูประบบครู และบุคลากร
5. ปฏิรูประบบการเงินและการระดมทรัพยากร

จุดเน้นการจัดการการอาชีวศึกษา 9 ประการ
1. ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไร ต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น
2. ปรับเปลี่ยน ระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่
3. ประกันคุณภาพ การมีงานทำ
4. เพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีวศึกษา
5. สร้างงาน สร้างรายได้ฝึกเป็นเถ้าแก่
6. การเทียบโอน - ประสบการณ์ ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ
7. มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เรียนเก่ง (FAST TRACK)
8. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมลงทุน
9. จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน จัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน
 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยเอื้ออำนวย และข้อจำกัดของการพัฒนา โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปบุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารทรัพยากร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เติมปัญญาให้สังคม
 
  วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและและแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551
2. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

 
  ปรัชญาของสถานศึกษา

“ การศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา ลดปัญหาสังคม นิยมประชาธิปไตย ”
   
   
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
นางกมลชนก เมตต์กรุณ์จิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นายเริงศักดิ์ ใจสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางพรศรี อินทร์ช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสายวรุฬ สมพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวิทยา สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่าพัฒนาการศึกษา

วิสัยทัศน์วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
“วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นสถาบันด้านการอาชีพ ที่มีความหลากหลายไร้ขีดจำกัด เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล”
พันธกิจวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
1.จัดการศึกษาวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ ฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สร้างความเข้มแข็งของแรงงานด้านวิชาชีพ ที่มีศักยภาพสู่สังคม
3.จัดทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ ให้สามารถเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
4.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ชุมชน ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ตามสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
5.สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
“การศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา ลดปัญหาสังคม นิยมประชาธิปไตย”

     

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 


ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@lib2001.com