Warning: include(include/function.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/function.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 1

Warning: include(include/datetime.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/datetime.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 2

Warning: include(include/connect.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/connect.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 3

Warning: include(include/header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service5.php on line 4
ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 

บทบาทของห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา ส่งเสริมการค้นคว้า ส่งเสริมการอ่าน
การส่งเสริมการค้นคว้า ส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ถือเป็นบริการประการสำคัญ ของห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยมีองค์ประกอบในด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดให้มีการใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1.
ด้านสถานที่ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นอาคารศูนย์วิทยบริการ 2
ชั้น ภายในอาคารชั้นที่ 1 เป็นห้องอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี 2 ห้อง ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุด ภายในบริเวณชั้น 2 ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ห้องหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ห้องอ่านหนังสือทั่วไป ห้องอ่านเป็นรายบุคคล ห้องมุมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดูแลพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นการสร้างบรรยากาศ จูงใจให้สมาชิกเข้าใช้บริการ เพื่อสนองตอบความต้องการในการให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

2.
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ จัดให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีความรู้หลากหลายในด้าน
รูปแบบและเนื้อหา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูล ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของห้องสมุด มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

3.
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างดีเยี่ยม โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนสร้างนิสัยรักการอ่าน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปบูรณการในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนการปลุกฝังความคิดว่าการอ่านคือรากฐานสำคัญของชีวิต และการศึกษาค้นคว้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความเฉลียวฉลาด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้การรู้จักเลือกอ่านหนังสือ ยังใช้เป็นเครื่องวัดระดับการพัฒนาของบุคคลและสังคมได้ด้วย เมื่อนักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน ก็จะสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่กว้างขวาง ได้ด้วยตนเองออกไปอีกมาก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพและความสุขตลอดไป

       

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 


ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@lib2001.com