Warning: include(include/function.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/function.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 1

Warning: include(include/datetime.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/datetime.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 2

Warning: include(include/connect.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/connect.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 3

Warning: include(include/header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service2.php on line 4
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
 
 

อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
-ประวัติความเป็นมาอาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง
ขนาด กว้าง xนักศึกษา= 21 เมตร x 27 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมด 567 ตารางเมตร จากงบประมาณ 2546 ของราคากลางเป็นเงิน 8,100,000 บาท ซึ่งมีผู้ประกวดราคาได้ในการก่อสร้างเป็นเงิน 7,600,000 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสนักศึกษาแอนด์นักศึกษายริ่ง โดยเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 4 มิถุนายน 2547 รวมเป็นเวลา 1 ปี 4 วัน ในการดำเนินงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางกมลชนก เมตต์กรุณ์จิต จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

  การบริการของห้องสมุด
 
ระเบียบเวลาเปิดทำการ
1. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
2. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ จากห้องสมุดนักศึกษาศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยฯ
3. ประเภทหนังสือ
-หนังสือยืมออกจากห้องสมุดได้คือ หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือทั่วไป
-หนังสือที่ยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้ คือ อ้างอิง วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร
4.นักศึกษามหนังสือจะยืมได้ต้องมีบัตรห้องสมุด บัตรมีไว้เฉพาะตนเองเท่านั้น ให้ผู้อื่นยืมแทนไม่ได้
5. หนังสือยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม / 7 วัน ส่งล่าช้าปรับวันละ 1 บาท ชำรุดเสียหายต้องถูกปรับตามสภาพ
ที่เสียหาย

 

วัตถุประสงค์
1. บริการประชาชนนักศึกษาศึกษา เข้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ตลอดจนการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ท (INTER NET)
2. บริการการให้ยืมหนังสือให้กับประชาชนนักศึกษาศึกษาและประชาชนทั่วไป
3. บริการ SOUND LAB ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. ส่งเสริมการอ่านการค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
6. ทำให้เป็นการตอบสนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 
ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
1. ผู้มาใช้ห้องสมุดต้องแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย ปฏิบัติตนไม่เป็นที่รบกวนของผู้อื่น
2. ห้ามนำกระเป๋า หีบห่อ เข้าห้องสมุด ให้เก็บไว้ที่ล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้ด้านหน้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
4. การตัด ขโมย ฉีก ขีดเขียนข้อความลงในหนังสือ ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
ผู้กระทำต้องได้รับโทษ
5. โต๊ะ เก้าอี้ เมื่อเลิกใช้แล้ว ใช้แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
6. เมื่ออ่านหนังสือแล้ว ให้เก็บไว้ในที่ที่เก็บหนังสือ ไม่ต้องไปวางที่ชั้นหนังสือที่จัดไว้ให้
7. ห้ามนำหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ออกนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบ

 
       
  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
 
1.
ครู –นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 
2.
ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้
 
3.
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 
   
  การทำบัตรสมาชิก
 
1.
บัตรประจำตัวครู –นักศึกษาิวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
 
2.
บัตรสมาชิกหาย ให้แจ้งบรรณารักษ์ และติดต่อฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อแจ้งทำบัตรใหม่ และต้องชำระค่าทำบัตรใหม่ 30 บาท
       
  การยืมหนังสือ
 
1.
แสดงบัตรทุกครั้งในการนักศึกษาม
 
2.
ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
 
3.
นักศึกษามหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัครพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ทำการยืมหนังสือด้วย
์โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 
4.
วารสาร – หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด
 
5.
นักศึกษายืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน
 
6.
ครู – อาจารย์นักศึกษามได้ตามความเหมาะสม
       
  การส่งหนังสือ
 
1.
ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง บัตรสมาชิก และบัตรประจำหนังสือ
 
2.
นำหนังสือ บัตรสมาชิกและบัตรรายการยืม-คืนนักศึกษาบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบรรณารักษ์ประทับตราส่งและลายเซ็นในบัตรรายการยืม-คืน
 
3.
ถ้าลืมนำบัตรสมาชิกมาด้วย ให้แจ้งบรรณารักษ์เพื่อที่จะทำการคืนหนังสือให้กับสมาชิกต่อไป
     
  การปรับ
 
1.
ส่งหนังสือเกินกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท/ เล่ม
 
2.
ทำหนังสือหาย ปรับตามราคาหนังสือ บวกค่าวัสดุนักศึกษามหนังสือออกบริการ 20 บาท หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
 
3.
ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายของหนังสือ จะถูกถอนสิทธิ์ในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย
 
4.
ผู้ที่ทำลายหรือนำหนังสือออกนอกห้องสมุด โดยมิได้รับอนุญาตจะถูกรายงานชื่อต่อฝ่ายปกครองวิทยาลัยและจะถูกปรับเป็น 2 เท่า
การใช้ห้องสมุดทั้งชั้น
ครูที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดทั้งชั้น โปรดจองล่วงหน้า 1 คาบเรียนเป็นอย่างน้อย
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้กับหนังสือในห้องสมุด
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในห้องสมุด
    ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนวิทยาลัย  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
       
  บริการพิเศษภายในห้องสมุด
    - INTERNET CORNER
    - บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาทำรายงาน
    - ตอบคำถาม / ช่วยค้นคว้า  
       
  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
 
1.
วางสิ่งของส่วนตัวที่โต๊ะวางของที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 
2.
ห้ามส่งเสียงดัง ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
 
3.
ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
 
4.
หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนวางไว้บนชั้น – โต๊ะ บรรณารักษ์จะเก็บขึ้นชั้นเอง
 
5.
ปิดหนังสือทุกครั้งเมื่ออ่านเสร็จ
 
6.
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายสมบัติของห้องสมุด เช่น ขีด เขียน ฉีก ขโมยหนังสือ ถูกจับได้จะลงโทษอย่างรุนแรง
 
7.
เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจควรจดบันทึกใส่กระดาษ หรือนำมาถ่ายเอกสาร
 
8.
เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที
 
9.
ก่อนลุกจากที่ให้ยกเก้าอี้ ชิดโต๊ะทุกครั้ง
 
10.
ให้บรรณารักษ์ตรวจตราเอกสาร หนังสือ ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด
       
แนวปฏิบัติการในการใช้สมุดบันทึกการอ่าน
 
1
นักเรียนรับสมุดบันทึกการอ่านจากครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคนละ ๑ เล่ม
 
2
สมุดบันทึกการอ่าน ๑ เล่ม ใช้ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา
 
3
นักศึกษาบันทึกการอ่าน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และลงลายมือชื่อ แล้วนำส่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และผู้ปกครองเพื่อลงลายมือชื่อ
 
4
ครูผู้สอนภาษาไทยบันทึกผลการอ่านของนักเรียนแต่ละครั้งลงในตารางสรุปผลท้ายเล่ม
 
5
เมื่อสิ้นภาคเรียนนักเรียนนำสมุดบันทึกการอ่านส่งครูผู้สอนภาษาไทย และสรุปผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนลงในตารางสรุปผลท้ายเล่ม
 
6
เมื่อสิ้นปีการศึกษานักศึกษาสมุดบันทึกการอ่านส่งครูผู้สอน ครูผู้สอนนำส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมแบบสรุปเพื่อรวบรวมและส่งต่อคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของวิทยาลัย
 
7
เมื่อครบช่วงชั้น คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของวิทยาลัยผลการประเมินจากสมุดบันทึกการอ่านไปประกอบการพิจารณาเพื่อสรุปผลการประเมิน การผ่านช่วงชั้น และการจบหลักสูตร
       
เริ่มต้น กลับหน้าหลักHome  


ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@lib2001.com