ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา E - Library2001


 
บุคลากรห้องสมุด
นางกมลชนก เมตต์กรุณ์จิต
ผู้อำนวยการ
นายเริงศักดิ์ ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุเมธ พระเดชพงษ์
ครูคศ.2 หัวหน้างานห้องสมุด
นางจำเริญ สุโพธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสำรวย เพียรทำดี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@lib2001.com