ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา E - Library2001


 

ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

นางกมลชนก เมตต์กรุณ์จิต
ผู้อำนวยการ
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet...ที่นี่ ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกท่าน...!!!

_

วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจการอาชีวศึกษา

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2 .สร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน

...ระบบของห้องสมุด

บริการยืมคืนด้วยระบบบาร์โค้ด 

ระบบรูดบัตรนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ  

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า 
...มุมบริการและบรรยากาศในห้องสมุด
 

ข่าวสารบ้านเมือง  
     
   
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
247 หมู่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@lib2001.com