ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารมารีอา

ห้องสมุด แหล่งความรู้สู่ปัญญา
   
์0
1.
บริการ ยืม-คืน ด้วยระบบบาร์โค้ด ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
2.
มีระบบตรวจสอบก่อนนำหนังสือออกจากห้องสมุด
3.
จัดทำสถิติการเข้าใช้บริการ ด้วยระบบอัตโนมัติ จากบัตรประจำตัวนักเรียน
4.
เปิดบริการตอบปัญหา ผ่านระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
5.
บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านทาง WEB โรงเรียนไปที่ปุ่มห้องสมุด และผ่านทาง http://mvlib.net
   
 
ภาพกิจกรรมห้องสมุดและภาพกิจกรรมของโรงเรียนมารีย์วิทยาที่ได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลภาพ
ความเคลื่อนไหว และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
   
...มุมบริการและบรรยากาศของห้องสมุด
 

มุมแนะนำหนังสือใหม่

มุมคู่มือเตรียมสอบมัธยมปลาย

มุมบริการวารสาร

มุมบริการวิชาการ

มุมส่งเสริมการอ่านสำหรับครู

มุมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

มุมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสืบค้นอินเตอร์เน็ต ( Internet )

มุมโสตทัศนศึกษา

มุมอ่านส่วนบุคคล
   
__บุคลากรทีมบริการห้องสมุด
             
   
   
   
ม.พิณศรี พรมศรี
บรรณารักษ์
   
             
 
 
 
 
 
 
 
ม.จิตสำเริง ตัญเจริญ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ม.สุวิชาญ พางาม
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ม.ประภาพร บุญญาลักษณ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ม.วิทยา คำทา
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ม.สนิทพันธ์ เปรมสัย
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ข่าวสารบ้านเมือง  
     
<< หาอะไร หาได้ที่นี่ >>
แนะนำเว็บไซค์
1
www.manythings.org  
2
www.manythings.org/vocabulary  
3
www.manythings.org/listen  
4
www.manythings.org/mg  
5
www.manythings.org/nn  
6
www.manythings.org/sm  
7
www.manythings.org/daily  
8
www.manythings.org/cs  
9
http://iteslj.org/cw  


ห้องสมุดโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

386 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-255-669 โทรสาร 044-254-433


Webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com

 
 
บาทหลวงสุรินทร์ ประสมผล
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

เซอร์ ดร.สกอลัสติก วิภาดา สัณฐิติอธิการริณี/อาจารย์ใหญ่
เซอร์มารีย์-มอนิค
พรพิมล รุ่งเรืองกนกกุล
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด