วิสัยทัศน์
 
  ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นแหล่งศูนย์กลางความรู้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สร้างพื้นฐานการค้นคว้า ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   
พันธกิจ
 
  1. จัดบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ
3. ให้บริการด้านวิชาการแก่ครู นักเรียน บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอจนสร้างทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้านำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
   
แผนการบริหารงานห้องสมุด
   
     
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com