ประวัติห้องสมุดโรงเรียนครบุรี
 
 
พ.ศ. 2503 เปิดสอนครั้งแรกที่ศาลาวัดสมุทรการ (แชะ)
พ.ศ. 2506 ได้อาคารถาวรที่สถานีอนามัยเริ่มจัดให้มีมุมหนังสือและห้องสมุด
พ.ศ. 2514 ย้ายมาอยู่บริเวณปัจจุบัน จัดหาหนังสือและวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2522 นางวารี บรรพปกรณ์ เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดดำเนินงานจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ที่อาคาร 2 ชั้น 2
พ.ศ. 2527 นายอรัญ ชนะเพียร บรรณารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ขยายเป็นขนาด 5 ห้องเรียน ชั้นล่างอาคาร 3 (ที่อยู่ปัจจุบัน) จัดหาสื่อความรู้เพิ่มมากขึ้น จัดระบบวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน นางรำไพร เกลื่อนกระโทก บรรณารักษ์ ได้พัฒนางานห้องสมุดในหลายๆด้านให้ได้มาตรฐาน ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆมากมาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศให้น่าเข้าใช้บริการ จัดหาวัสดุสารนิเทศไว้บริการอย่างหลากหลาย นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ไปทั่วประเทศ มีคณะต่างๆมาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ

 
   
งาน / โครงการ / ผลงานดีเด่น

1. โครงการอ่านได้ปัญญา ตะกร้าหนังสือพาโชค
2. โครงการยอดนักอ่าน นักรักหนังสือประจำปี
3. โครงการแนะนำหนังสือหน้าเสาธง
4. โครงการต้นไม้ชวนอ่าน ยุวบรรณารักษ์
5. โครงการนิรโทษกรรมหนังสือ ระเบียงข่าว
6.โครงการรับบริจาคหนังสือ หนังสือเพื่อน้อง
7.งานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมการอ่าน
8.อภิปรายเรื่องหนังสือ การอ่าน นักเขียนซีไรต์ นักข่าว นักพูด นักหนังสือพิมพ์
9.ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปี 2538
10.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ปี 2539
11.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตัวอย่าง ปี 2540
12. บรรณารักษ์ดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ปี 2541
13. ห้องสมุดกาญจนาภิเษกยอดเยี่ยม ปี 2542
14. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษายอดเยี่ยม ปี 2542
15.ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม 60 ปีครองราชย์ ปี 2549

    
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

ห้องสมุดโรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรี ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ 044-448335 ,044-448636
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com