-->


ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

  การบริการของห้องสมุด ห้องสมุดจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากร และนักเรียน ดังนี้
  1. บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจัดให้มีบริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ คือ หนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค นวนิยาย เรื่องสั้น และเยาวชน แถบบันทึกเสียง VIDEO CD/DVD และ CD-ROM
2. บริการยืม-คืน นักเรียนต้องใช้บัตรประจาตัวนักเรียนของตนเองเท่านั้น ครูและบุคลากรอื่นๆ ใช้บัตรประจาตัวที่โรงเรียนออกให้หรือบัตรประชาชน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการตามวันและเวลาที่กำหนด
3. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ VIDEO CD/DVD /CD-ROM และแถบบันทึกเสียง ทั้งด้านวิชาการและบันเทิง
4. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่ หนังสือใหม่จะถูกจัดแสดงไว้ที่ชั้น "คุณอ่านหรือยัง" เป็นระยะเวลา ประมาณ 1 สัปดาห์
5. บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการในห้องสมุด โดยสามารถสืบค้นได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และเลขหมู่
6. มุมเทิดพระเกียรติ เป็นการจัดให้บริการหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราช-กรณียกิจ พระบรมราโชวาท ภาพฝีพระหัตถ์ และของที่ระลึกในงานพระราชพิธีต่างๆ
7. มุมสืบค้นความรู้ด้วย Internet บริการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่กำหนดไว
  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
 
1.
ครู – นักเรียน ปัจจุบันของโรงเรียนวัดอินทาราม
 
2.
ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้
 
3.
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้กับหนังสือในห้องสมุด
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในห้องสมุด
    ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยี  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
1.
นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละ(ในวนที่มีชั่วโมงเรียนพละ) และแต่งกายสุภาพในวันที่ใช้บริการในวันที่ปิดภาคเรียน
 
2.
ห้ามนำกระเป๋านักเรียน ย่าม ฯลฯ (ยกเว้นของมีค่า) เข้ามาในห้องสมุด
 
3.
ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
 
4.
ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาภายในห้องสมุด
 
5.
ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดใดๆ ภายในห้องสมุด
 
6.
ห้ามนำของมีคมเข้ามาในห้องสมุด
 
7.
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ในห้องสมุด
 
8.
ห้ามส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนของบุคคลอื่น
 
9.
การตัด ฉีก สิ่งพิมพ์ของห้องสมุด คือการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ผู้กระทำต้องได้รับการพิจารณาโทษ
 
10.
ห้ามนำสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุออกนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบห้องสมุด ผู้กระทำต้องได้รับการพิจารณาโทษ
  11.  ห้องสมุดไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของมีค่าที่ผู้ใช้ลืมไว้ในห้องสมุด
  12.  เมื่อผู้ใช้ออกจากห้องสมุด ต้องยินยอมให้ตรวจกระเป๋า สิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆที่นำออกไปด้วยทุกครั้ง
เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ͧشç¹ѴԹ


Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com