-->


>> บริการของห้องสมุดด้วย E-Library2001
ระบบยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด
ระบบสืบค้นวัสดุสารนิเทศ ON WEB
บริการ ยืม - คืนและจองหนังสือด้วยโปรแกรม Library2001
>> ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
     โรงเรียนวัดอินทาราม เริ่มวางโครงการตั้งห้องสมุดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2517โดยกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้อนุมัติให้สร้างอาคารแบบ 5 ชั้น และในขณะดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนบางส่วนให้เป็นห้องสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทารามตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 3 มีเนื้อที่ประมาณ 3 ห้องเรียน มีพื้นที่นั่งบริการสำหรับการอ่าน 150 ที่นั่ง จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ และจัดเป็นมุมความรู้ต่างๆ ไว้มากมาย รวมทั้งมีสื่อสารสนเทศไว้ให้บริการสำหรับครู บุคลากร และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค แถบบันทึกเสียง VIDEO CD/DVD และ CD-ROM โดยเปิดให้บริการยืม-คืนสื่อวัสดุสารสนเทศด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา
     เมื่อปี พ.ศ.2559 นำโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้มีนโยบายในการวางแผนให้ห้องสมุดจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาใช้บริการบริหารจัดการ โดยมีบรรณารักษ์คนใหม่ คือ ครูรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง ได้นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาดำเนินการบริหารงานการตรวจนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด

 
   
   
   

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ͧشç¹ѴԹ


Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com