-->


โครงสร้างบุคลากรห้องสมุดวัดอินทาราม

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม

นางนวรัตน์ เยาวพักตร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง
หัวหน้างานห้องสมุด
                                                                                                                      
     บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา | บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ |  บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย |  บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย | บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

                                                     
บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา | บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ | บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ | บรรณารักษ์กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 
   
   
   

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ͧشç¹ѴԹ


Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com