-->


>> ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
วิสัยทัศน์พันธกิจห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
  ห้องสมุดมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตการดำเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการจัดทำแผน/โครงการพัฒนางานห้องสมุด ที่มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ดังนี้
  วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
การอ่าน คือ หัวใจสำคัญแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             
  พันธกิจห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
1. จัดหาหนังสือ และสื่อที่ทันสมัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด
2 . จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อรณรงค์และสร้างนิสัยรักการอ่านื ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนให้เกิดแก่นักเรียนและครู
3. จัดบริการให้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
  วัตถุประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
1. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนให้มีความรู้ ความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ
2 . จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ ศสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
4. ให้บริการและส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองแก่นักเรียน ครูและบุคคลทั่วไป
5. จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรุ็วิชาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อย่างได้ความรู้และมีความสุขกับการอ่าน

วัสดุสารนิเทศของห้องสมุด
  ห้องสมุดมีหนังสือ และสารนิเทศ จำนวน ๒๑,๑๓๐ (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๔๖) ห้องสมุดมีหนังสือ และสารนิเทศเฉลี่ย ๒๐ – ๒๕ รายการ ต่อนักเรียน ๑ คนโดยมีหนังสือและสื่อสารนิเทศประเภทต่างๆครบถ้วน ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสืออ้างอิงทุกประเภท หนังสือส่งเสริมการอ่าน นวนิยาย เรื่องสั้น วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล โสตทัศนวัสดุ นอกจากนั้นแล้ว ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาดยังมีหนังสือและสารนิเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ
การจัดระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ
 ระเบียบการยืม-คืน
ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภทผู้ยืม
 จำนวนทรัพยากรที่ยืมได้  ระยะเวลา  ค่าปรับ
 1. ครู  ไม่เกิน 20 รายการ  1 เดือน  1. หนังสือวันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม
 2. สื่อโสตฯ วันละ 5 บาทต่อ 1 เรื่อง
 2. บุคลากร  ไม่เกิน 3 รายการ  7 วัน  
 3. นักเรียนม.1  ไม่เกิน 3 รายการ
 (ยืมโสตฯได้ 1 รายการ)
 7 วัน  
 4. นักเรียนม.2-ม.6  ไม่เกิน 5 รายการ  7 วัน  

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ͧشç¹ѴԹ


Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com