กำเนิดอาเซียน(!!คลิก!!)

 

Thailandชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่าและทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง
พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ประชากร : 64.7 ล้านคน (2551)
ภาษา : ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ
ศาสนา : ประมาณร้อยละ 95ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัยแม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม
ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่างศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1
สกุลเงิน : บาท (Baht : THB)
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
* พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร (His Majesty King BhumibolAdulyadej)
* นายกรัฐมนตรีคือนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

===============================

Brunei

ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
(Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)
ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว
(ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)
แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muaraเขต Belaitเขต Temburongและเขต Tutong
พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%) จีน (11%) และอื่น ๆ (23%) มีอัตราการเพิ่มของประชากรปีละ 2 %
ภาษา : ภาษามาเลย์(MalayหรือBahasaMelayu)เป็นภาษาราชการรองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ศาสนา :ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%)ศาสนาอื่นๆได้แก่ ศาสนาพุทธ(13%) ศาสนาคริสต์(10%)และฮินดู
สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน(Brunei Dollar:BND)
ระบบปกครอง:สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดิน วัดเดาละห
(His Majesty Sultan Haji HassanalBolkiahMu’izzaddinWaddaulah)
ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่5ตุลาคม 2510
* รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 1 มกราคม 2527 กำหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นอธิปัตย์ คือ เป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี 
* สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันยังทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
* ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องนับถือ  ศาสนาอิสลามนิกายสุหน

===============================

Combodia

ชื่อทางการ: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ที่ตั้ง : กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว
ทิศตะวันออกติดเวียดนามทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย
พื้นที่ : ขนาดกว้าง500กิโลเมตยาว450กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด181,035 ตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยเส้นเขตแดน
โดยรอบประเทศยาวประมาณ2,000 กิโลเมตรโดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว798 กิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
ประชากร : 14.1 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ 94 ชาวจีนร้อยละ 4และอื่นๆอีกร้อยละ 2
ภาษา : ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามจีนและไทย
ศาสนา : ศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อยคือธรรมยุตินิกายและมหานิกาย)
และศาสนาอื่นๆอาทิศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
สกุลเงิน : เงินเรียล(Riel : KHR)อัตราแลกเปลี่ยน4,000 เรียลเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100 เรียลเท่ากับ 1 บาท
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
* พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
(His Majesty Preah Bat SamdechPreahBoromneathNorodomSihamoni) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547
* นายกรัฐมนตรีคือสมเด็จฮุนเซน (Samdech Hun Sen)
===============================


Indonisia

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ที่ตั้ง อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีป
เอเชียกับออสเตรเลียทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ
พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะรวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ
- หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบด้วยเกาะชวาสุมาตราบอร์เนียวและสุลาเวสี
- หมู่เกาะซุนดาน้อยประกอบด้วยเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีลอมบอกซุมบาวาซุมบาฟอลเรสและติมอร์
- หมู่เกาะมาลุกุหรือหมู่เกาะเครื่องเทศตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสีกับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกีนี
- อีเรียนจายาอยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี
เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร :ประมาณ220ล้านคนประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มพูดภาษาต่างกันกว่า583ภาษาร้อยละ61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติได้แก่ภาษาอินโดนีเซียหรือBahasa Indonesia
ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ร้อยละ 3.5
นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกร้อยละ1.8 นับถือศาสนาฮินดูและร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ
สกุลเงิน : รูเปียห์(Rupiah : IDR)อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ(ซื้อ)2.87 บาท/1,000รูเปียห์(ขาย)3.32 บาท/1,000รูเปียห์ (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
* ประธานาธิบดีคือดร.ซูซิโลบัมบังยูโดโยโน (SusiloBambangYudhoyono) (ตุลาคม 2547)
===============================

Lao

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)
ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา
ทางทิศใต้และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก
พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)
แบ่งเป็น 16 แขวงและ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์)
เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane)
ประชากร : 5.6 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วยลาวลุ่มร้อยละ 68 ลาวเทิงร้อยละ 22 ลาวสูงร้อยละ 9 รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศาต่ำสุด 10 องศาปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปีความชื้น 70-80 %
ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ
ศาสนา : ร้อยละ75 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ16-17 นับถือผีที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)
สกุลเงิน : กีบ (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)
ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ปฏิวัติลาวมีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคมพ.ศ. 2518
* ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดี)คือพลโทจูมมะลีไชยะสอน (8 มิถุนายนพ.ศ. 2549)
* หัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรีคือนายบัวสอนบุบผาวัน (8 มิถุนายนพ.ศ. 2549)

===============================Malaysia

ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia)
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรประกอบด้วยดินแดนสองส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น
- ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูมีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทยและทิศใต้ติดกับสิงคโปร์
- ส่วนที่สองคือมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
- นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขตคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
พื้นที่ : 330,257 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ประชากร : 26.24 ล้านคน (ปี 2549) ประกอบด้วยชาวมาเลย์กว่า40%ที่เหลืออีกกว่า33%เป็นชาวจีนอีก 10% เป็นชาวอินเดียอีก 10%
เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียวอีก 5%เป็นชาวไทยและอื่นๆอีก 2%
ภูมิอากาศ : ร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ภาษา : มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษจีนทมิฬ
ศาสนา : อิสลาม(ศาสนาประจำชาติร้อยละ60.4)พุทธ(ร้อยละ19.2) คริสต์ (ร้อยละ 11.6)ฮินดู (ร้อยละ6.3) อื่นๆ(ร้อยละ 2.5)
สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 9.25 บาท/ 1 ริงกิต (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)
* ประมุขคือสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซานไซนัลอาบิดีน
* นายกรัฐมนตรีคือดาโต๊ะซรีอับดุลลาห์บินฮาจิอาหมัดบาดาวี (Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

===============================


Myanmar

ชื่อทางการ: สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดาถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์
พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
เมืองหลวง: เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็นเนปีตอ (Nay Pyi Taw)
ประชากร : ประมาณ 56 ล้านคน (พ.ศ.2548) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่มคือพม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8) กะเหรี่ยง
(ร้อยละ7)ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย (ร้อยละ 2)
ภาษา: ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ศาสนา: ศาสนาพุทธ (พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในพ.ศ. 2517)ร้อยละ 90 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05
สกุลเงิน: จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาทหรือประมาณ1,300 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ(มิถุนายน 2549)
ระบบปกครอง : เผด็จการทางทหารปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)
* ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (ประมุขประเทศ) คือพลเอกอาวุโสตานฉ่วย(Senior General ThanShwe) (เมษายน 2535)
* นายกรัฐมนตรี (หัวหน้ารัฐบาล) คือพล.อ.เทียนเส่ง (Gen. TheinSein) นายกรัฐมนตรีคนที่ 11ของพม่า (พ.ศ. 2550)
===============================

Singapore

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
ที่ตั้ง : เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ละติจูด 1?17'35" เหนือลองจิจูด 103?51'20" ตะวันออกตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย
์อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซียและอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย
พื้นที่ : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)
เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตรและความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้
ประมาณ 23 กิโลเมตร
เมืองหลวง: สิงคโปร์
ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ.2548) ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย์ 13.8%ชาวอินเดีย 8.1% และอื่นๆ 1.6%
ภูมิอากาศ : ร้อนชื้นมีฝนตกตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส
ภาษา : ภาษาทางราชการคือภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) จีนกลาง (แมนดาริน) ทมิฬและอังกฤษสิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา
โดยเฉพาะจีนกลางในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน
ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศาสนา 25%
สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
ระบอบการปปกครอง: สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
* ประธานาธิบดีคือนายเอสอาร์นาธาน (S R Nathan) (ดำรงตำแหน่งสองสมัยตั้งแต่ 1 กันยายน2542)
* นายกรัฐมนตรีคือนายลีเซียนลุง (Lee HsienLoong) (12 สิงหาคม 2547)

===============================

Vienam

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
ที่ตั้ง : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ทางทิศตะวันตกและอ่าวตังเกี๋ยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออก
พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)
เมืองหลวง: กรุงฮานอย (Hanoi)
ประชากร: ประมาณ 86.1 ล้านคน (กรกฎาคม 2551) เป็นเวียด 80% เขมร 10 %(บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศ)
ต่าย 1.9% ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% ฮั้ว(จีน) 1.13% นุง 1.12% ม้ง 1.03%

ภาษา : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการซึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามได้ลงประชามติที่จะใช้ตัวอักษรโรมัน (quocngu)
แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม
ศาสนา : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานสูงถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อมุสลิม
สกุลเงิน : ด่อง (Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท (มกราคม 2550)
ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
* ประมุข-ประธานาธิบดีคือนายเหงียนมินห์เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) (27 มิถุนายน 2549)
* หัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรีคือนายเหงียนถันดุง (Nguyen Tan Dung)
* เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คือนายหน่งดึ๊กหมั่น (NongDucManh)
===============================

 

Philppines

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจาก
เอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก
พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)
ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ.2550)
ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อนได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่นและดีเปรสชั่นบริเวณที่ฝนตกมากที่สุดคือเมืองบาเกียวเป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาษา : มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษาโดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตกแต่ในปีพ.ศ.2530รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโน(Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษาได้แก่ภาษาสเปนภาษาจีนฮกเกี้ยนภาษาจีนแต้จิ๋วภาษาอินโดนีเซียภาษาซินด์ภาษาปัญจาบภาษาเกาหลีและภาษาอาหรับ
โดยฟิลิปปินส์นั้นมีภาษาประจำชาติคือภาษาตากาล็อก
ศาสนา : ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์โดยร้อยละ 83
นับถือนิกายโรมันคาทอลิกและร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์มุสลิมร้อยละ 5 พุทธและอื่นๆร้อยละ 3
สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ๖ปี)
* ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนางกลอเรียมาคาปากัลอาร์โรโย (Gloria MacapagalArroyo)

 
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 


ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com