ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 
 
Intrachai
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 467 หมู่ที่ 1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่เช่าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดิมเป็นโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณโดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เช่าที่ดินบริเวณวังกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัด พระนคร จัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ โรงเรียนช่างเย็บหนังได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาจึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธวงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยวละออ” และเมื่อสงครามสงบลง โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออได้ย้ายกลับมายังวังเพชรบูรณ์อินทราชัยที่เดิม และเปิดสอนในระดับ ปวช. พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างอินทราชัย” ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังซึ่งประทานให้ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา
ในปี 2521 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพหลาย สาขาวิชา และเปิดสอนถึงระดับ ปวส. จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย” และเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพฯ กรมอาชีวศึกษาได้ย้าย วิทยาลัยเทคนิคไปอยู่ที่ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ส่วนในที่เดิมให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางด้านบริหารธุรกิจตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ได้เปิดสอนในระดับ ปวท.4 สาขาวิชา คือ วิชาการบัญชี วิชาการเงินการธนาคาร วิชาการตลาด และ วิชาการเลขานุการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วิทยาลัยอินทราชัย”
ต่อมาในปี 2525 ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะปรับปรุงที่ดินบริเวณ วังเพชรบูรณ์ให้เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัย จึงขอให้กรมอาชีวศึกษาย้ายวิทยาลัยออกไปอยู่ในที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ซอยรามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง เนื้อที่ 10 ไร่เศษ ปัจจุบันได้เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
Intrachai
Intrachai
และในปีการศึกษา 2535 นี้ ได้เปิดสาขาใหม่ในระดับ ปวส. คือสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ทั้งให้เปิดสอนในระดับ ปวท. อีก 2 แผนกคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยมีครูประจำ 58 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ครูจ้าง 14 คน อาจารย์พิเศษ 3 คน นักเรียนประมาณ 2,687 คน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว 28 คน นักการภารโรง 14 คน วิทยาลัยมีอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง จำนวน 40 ห้องเรีย
นับว่าวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยแห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การอาชีวศึกษาของชาติมีความพร้อมการผลิตบุคลากรสายบริหารธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน ต่อไปในอนาคต
Intrachai
Intrachai
ปัจจุบันห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 364.25 ตารางเมตร
มีหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 16,341 เล่ม
Intrachai
Intrachai
Intrachai
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

Intrachai
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com