สารสนเทศ
 

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องสมุด
 
1.
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 
2.
จัดหรือกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
3.
สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือสำหรับงานห้องสมุด
 
4.
จัดทำทะเบียนหนังสือและบัญชีพัสดุห้องสมุด
 
5.
จัดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการหนังสือ ทำกฤตภาค
 
6.
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ และวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น พร้อมทั้งให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสารความรู้และการสืบค้นจากแหล่งสารนิเทศ
 
7.
ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการนำนักเรียนให้ห้องสมุดเป็นกลุ่มและเป็นชั้นเรียน
 
8.
จัดรวบรวมสิ่งพิมพ์วารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์รัฐบาลเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 
9.
ควบคุมดุแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียนให้มีระเบียบระบบและมีประสิทธิภาพ
 
10.
สำรวจความคิดเห็นโดยการจัดทำวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานให้บริการของห้องสมุดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
 
11.
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลความรู้ต่างๆ
 
12.
เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและจัดทำรายงานประจำปี
 
13.
จัดให้มีการบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ปกรายงาน ต่อปกพลาสติก พร้อมทั้งจัดระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
14.
ดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ่งตีพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการให้บริการ
 
15.
ให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 
16.
ให้บริการมุมค้นคว้าสำหรับครูด้านสารนิเทศและเทคโนโลยี
 
17.
สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่าย ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
 
18.
ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
 
19.
จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี
 
20.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       
       
       
       
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

Intrachai
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com