สารสนเทศ
 

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องสมุด
 
1.
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 
2.
จัดหรือกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
3.
สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดทำแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือสำหรับงานห้องสมุด
 
4.
จัดทำทะเบียนหนังสือและบัญชีพัสดุห้องสมุด
 
5.
จัดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการหนังสือ ทำกฤตภาค
 
6.
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ และวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น พร้อมทั้งให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสารความรู้และการสืบค้นจากแหล่งสารนิเทศ
 
7.
ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการนำนักเรียนให้ห้องสมุดเป็นกลุ่มและเป็นชั้นเรียน
 
8.
จัดรวบรวมสิ่งพิมพ์วารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์รัฐบาลเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 
9.
ควบคุมดุแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียนให้มีระเบียบระบบและมีประสิทธิภาพ
 
10.
สำรวจความคิดเห็นโดยการจัดทำวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานให้บริการของห้องสมุดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
 
11.
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลความรู้ต่างๆ
 
12.
เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและจัดทำรายงานประจำปี
 
13.
จัดให้มีการบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ปกรายงาน ต่อปกพลาสติก พร้อมทั้งจัดระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ
 
14.
ดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ่งตีพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการให้บริการ
 
15.
ให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 
16.
ให้บริการมุมค้นคว้าสำหรับครูด้านสารนิเทศและเทคโนโลยี
 
17.
สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่าย ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
 
18.
ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
 
19.
จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี
 
20.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       
       
       
       
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 


ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com