งานบริการห้องสมุด

     1. วัสดุไม่ตีพิมพ์/ สื่ออื่น ๆ วัสดุประเภทนี้จะบันทึกข้อมูลหรือสารนิเทศที่เป็นภาพเสียง หรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าตัวอักษร สำหรับห้องสมุดมีให้บริการในรูปแบบ ซีดีรอมเพื่อการศึกษาสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบวีดิทัศน์ ซีดี ซีดีรอมมัลติมีเดีย ดีวีดีมัลติมีเดีย และสมุดเสียง Talking Pen
     2. คอมพิวเตอร์ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับให้บริการสืบค้นทางไอที อินเทอร์เน็ต ทำงานด้านงานพิมพ์ข้อมูลสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง จำนวน 32 เครื่อง มีเครื่องสำหรับบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ เครื่องบริการจัดเก็บระบบสถิติอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์บริการยืม – คืนหนังสือและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน รวมจำนวน 5 เครื่อง
     3. สื่ออื่น ๆ อาทิ ลูกโลกแผนที่ หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง รูปภาพต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ด้านต่าง ๆ จัดให้มีไว้บริการความรู้ภายในห้องสมุด

     
     
     
     
     
 
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา E - Library2001

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Assumtion College Nakhonratchasima

เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000