Warning: include(include/function.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/function.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 1

Warning: include(include/datetime.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/datetime.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 2

Warning: include(include/connect.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/connect.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 3

Warning: include(include/header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 4
งานบริการห้องสมุด

     1. หนังสือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มที่บันทึกความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของมนุษย์ มีเนื้อหาหลากหลายให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และให้ความบันเทิง สามารถแบ่งออกเป็นหนังสือสารคดี และหนังสือบันเทิงคดี
1.1 หนังสือสารคดี เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เฉพาะทางซึ่งอาจเป็นความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย
1.1.1 หนังสือความรู้ทั่วไป เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งผู้ทรงความรู้ หรือมีความ สนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนหรือเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนั้นมีให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจัดไว้เป็นหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
1.1.2 หนังสือแบบเรียน เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นตามขอบเขตของเนื้อหาวิชาต่างๆที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยแยกไว้เป็นมุมหนังสือแบบเรียนเพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
1.1.3 หนังสือคู่มือเตรียมสอบ หนังสือคู่มือครู เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน การเตรียมสอบ รายวิชาทุกสาขาวิชาสำหรับนักเรียนและครู ทางห้องสมุดจะจัดไว้ในชั้นกลุ่มเดียวกัน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการสรุปเนื้อหาวิชา พร้อมแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ ให้นักเรียนได้ทดสอบและทบทวนบทเรียน
1.1.4 หนังสืออ้างอิง เป็นสิ่งพิมพ์สำหรับค้นคว้า ประกอบความรู้ หาคำตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม มุ่งให้ข้อเท็จจริง โดยเสนอความรู้และเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะการเรียบเรียง อย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการใช้ โดยมีสารบัญและดรรชนีช่วยค้น หนังสืออ้างอิงมีการจัดทำ เป็นหนังสืออ้างอิงทั่วไปที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน และหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง ห้องสมุดจัดหนังสืออ้างอิงไว้ต่างหาก ไม่รวมกับหนังสือทั่วไป และให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
1.2 หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย ห้องสมุดได้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1.2.1 นวนิยายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ
1.2.2 เรื่องสั้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกัน
1.2.3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือภาพการ์ตูน หนังสือการ์ตูนเชิงวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
     2. วารสาร นิตยสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง มีกำหนดออกแน่นอนเป็นวาระต่างๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น วารสารแต่ละฉบับประกอบด้วย บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ จดหมายข่าว เกร็ดความรู้ มีเนื้อหาหลากหลายและผู้เขียนหลายคน วารสารมีทั้งที่เป็นวารสารวิชาการ และวารสารที่ให้ความเพลิดเพลินซึ่งเรียกว่า นิตยสาร
     3. หนังสือพิมพ์ มีกำหนดออกเป็นวาระแน่นอน เช่น ออกเป็นรายวัน หรือราย 3 วัน หนังสือพิมพ์มุ่งเน้นการเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ และเสนอเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ กีฬาและบันเทิง หนังสือพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุดมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือพิมพ์ไว้บริการย้อนหลังตั้งแต่ฉบับวันจันทร์ – วันศุกร์
     4. จุลสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จบสมบูรณ์ในเล่ม มีความยาวไม่เกิน 60 หน้า โดยทั่วไปพิมพ์แจกเป็นอภินันทนาการ เนื้อหาของจุลสาร แตกต่างกันไป เช่น อาจเป็นบทความทางวิชาการ สุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญ ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม คำแนะนำและประกาศของหน่วยราชการ หรืออาจเป็นเรื่องที่พิมพ์เนื่องในโอกาสสำคัญ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในจุลสาร จะเป็นที่สนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่มีประโยชน์มากเพราะเป็นเรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม รายละเอียดในจุลสารบางเล่มไม่อาจหาได้จากสิ่งพิมพ์ลักษณะอื่น
     5. กฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการตัดข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร และนำมาปะบนกระดาษ ให้หัวเรื่องและระบุแหล่งที่มา เนื้อหาของกฤตภาคครอบคลุมเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม บุคคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดนตรี การศึกษา ทางห้องสมุดยังมีการให้บริการในรูปแบบกฤตภาคออนไลน์

     
     
     
     
     
 

Warning: include(include/footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 71

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/footer.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\acn\service8.php on line 71