งานบริการห้องสมุด

     1. บริการให้อ่านและบริการช่วยค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
     2. บริการยืม - คืน สำหรับสมาชิกด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     3. บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 5 เครื่อง หรือสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://library.acn.ac.th/listsearch.php
     4. บริการมุมมัลติมีเดีย จัดหาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VCD, DVD, CD-ROM, CAI ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
     5. บริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และฟรี Wireless Network, Wi-Fi ภายในห้องสมุด
     6. การตรวจสอบข้อมูลการยืม การคืน (Borrower Information) สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-การคืนทรัพยากรห้องสมุดได้ด้วยตนเองผ่านระบบสืบค้นจากเว็บไซต์ของห้องสมุดที่ http://library.acn.ac.th/listsearch.php ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียนชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน
     7.บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดจัดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

และการค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอ
     8. บริการมุมหนังสือในห้องเรียน
     9.บริการมุม Chinese Zone
     10. บริการการศึกษาและการสอน
        • สอนในรายวิชาห้องสมุดสำหรับนักเรียนชมรมเพื่อทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์อาสา
        • ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียน
        • ให้คำแนะนำ ให้การค้นหาหนังสือ และสื่อด้านอื่น ๆ

 

 

 

 

 
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา E - Library2001

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Assumtion College Nakhonratchasima

เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000