ประเภทวัสดุสารนิเทศในห้องสมุด
ชื่อวัสดุสารนิเทศ อักษร/สัญลักษณ์ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรสัญลักษณ์
หนังสือค้นคว้าทั่วไป 000-900 Gerneral Books 000-900
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ตส Preparation Book Pre.
หนังสือเยาวชน Easy Book E
หนังสือนวนิยาย Fiction Fic
หนังสือเรื่องสั้น รส Short Stories S.C.
หนังสือคู่มือครู Instruction Manual Ins.
หนังสือแบบเรียน Text Book Text.
หนังสืออ้างอิง Reference R
หนังสือวิจัย , เอกสารวิชาการ วจ. Research Re
หนังสือวารสาร , นิตยสาร - Journal -
หนังสือพิมพ์ - Newspaper -
       
วัสดุสารนิเทศที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่อนุญาติยืมออกนอกห้องสมุด
วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์/สื่ออื่นๆ
หนังสืออ้างอิง, รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, จดหมายเหตุ CD - ROM (แผ่น Master)
วารสารใหม่, หนังสือพิมพ์, จุลสาร VCD - DVD (แผ่น Master)
หนังสือศูนย์เอกสารวิชาการ ลูกโลก, แผนที่, สื่อจำลองอื่น ๆ
 
 
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา E - Library2001

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Assumtion College Nakhonratchasima

เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000