กฎระเบียบ มารยาท การเข้าใช้ห้องสมุด
1. นำบัตรสมาชิกสแกนผ่านเครื่องนับสถิติอัตโนมัติก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง
2. โปรดเข้าแถวเรียงตามลำดับก่อน หลังพร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการยืม คืนวัสดุสารนิเทศ
3. ไม่คุยหรือส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น
4. โปรดใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุดอย่างระมัดระวังและเก็บเข้าที่เดิมให้เป็นระเบียบหลังใช้บริการ
5. โปรดอ่านสิ่งพิมพ์หรือใช้บริการโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
6. ไม่แสดงความเห็นแก่ตัวในการนำหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆเพื่อเก็บไว้อ่านเพียงคนเดียว
7. โปรดแต่งกายสุขภาพรวมทั้งแสดงมารยาทที่สุภาพ
8. งดนำอาหาร น้ำดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด
9. โปรดเก็บกระเป๋า ถุง ย่าม กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ ของมีค่าให้เก็บไว้กับตัวเอง
10. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  สมาชิก จำนวน ระยะเวลา วารสารล่วงหน้า อัตรค่าปรับ
อาจารย์   5 เล่ม 30 วัน 3 ฉบับ / 7 วัน  
นักเรียน         1 บาท/วัน/รายการ
  ช่วงชั้นที่ 1 1 เล่ม 7 วัน 1 ฉบับ / 7วัน  
  ช่วงชั้นที่ 2 2 เล่ม 7 วัน 2 ฉบับ / 7วัน  
  ช่วงชั้นที่3, 4 3 เล่ม 7 วัน 2 ฉบับ / 7วัน  
พนักงานของโรงเรียน 3 เล่ม 7 วัน 2 ฉบับ / 7วัน  
ผู้ปกครอง   3 เล่ม 7 วัน 2 ฉบับ / 7วัน 5 บาท/วัน/รายการ
           
เวลาเปิดให้บริการ        
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.10 - 17.00 น.    
  ปิดบริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดของโรงเรียน  
 
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา E - Library2001

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Assumtion College Nakhonratchasima

เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000