แนะนำบุคลากรงานห้องสมุด
 
 
   
     
   

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
   
     
   

ภราดา จำรัส แก้วอำคา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

;
 
 
   
     
   

ภราดา อนุชา การุณย์ภรต
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

 
 
   
     
   

ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
 
 
   
     
   

มิส วิไลพร ทวยจัด
หัวหน้างานห้องสมุด

 
 
   
     
   

มิส ณฐมน แฝงฤทธิ์
บรรณารักษ์

 
 
   
     
   

มาสเตอร์ ธรรมนูญ คำสัตย์
บรรณารักษ์

     
     
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา E - Library2001

ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
Assumtion College Nakhonratchasima

เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000