ห้องสมุดมาตรฐานสากล ระดับ    
Library2001 On Web
ห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องสมุดโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ห้องสมุดโรงเรียนสูงเนิน
ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสมุด EP โรงเรียนโยธินบูรณะ
http://lib2001.info/ep-yb
ห้องสมุดโรงเรียนเขมาภิรตาราม
ห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิษถ์ดรุณี
ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม
 
ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชาลัย
 
ห้องสมุดโรงเรียนดีบุก พังงา
 
ห้องสมุดกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
 
ห้องสมุดโรงเรียนอุเทนพัฒนา
 
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
 
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 
ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 
ห้องสมุดโรงเรียนปทุมวิไล
 
ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสาระพัดช่างนครราชสีมา
 
ห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 
ห้องสมุดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 
ห้องสมุด EP โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 
ห้องสมุดโรงเรียนครบุรี
 
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 
ห้องสมุดโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 
ห้องสมุดโรงเรียนมารีย์วิทยา
 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
 
ห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา
 
ห้องสมุดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 
ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
 
ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา 2
 
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา
 
ห้องสมุดโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
 
ห้องสมุดโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
 
ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 
ห้องสมุดโรงเรียนปากเกร็ด
 
ห้องสมุดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาด
 
ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 
ห้องสมุดโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 
ห้องสมุดโรงเรียนนวมินราชูทิศ หอวังนนทบุรี
 
ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
 
ห้องสมุดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 
ห้องสมุดโรงเรียนวัดอินทาราม
 
ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 
ห้องสมุดโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ห้องสมุดโรงเรียนภู่วิทยา
 
ห้องสมุดโรงเรียนสีชมพูศึกษา
 
ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 
ห้องสมุดโรงเรียนมะค่าวิทยา
  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนยาง เพชรบุรี
http://lib2001.info/bdy
  ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
http://lib2001.info/udonpit
       
      27/02/2560
       


Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : info@lib2001.net